MÜBARƏK RAMAZAN AYININ 23-CÜ GÜNÜ

:

23 Ramazan — hicri-qəməri təqvimi ilə ilin 259-cu günüdür.

 • 1 Besət: Ehtimal olunan Qədr gecələrindən biri və Quranın nazil olması.
 • H.q 233: Mütəvəkkil Abbasinin əmri ilə İmam Hadinin (ə) Samirraya daxil olması.1
 • H.q 247: Abbasilərin xilafəti dövründə Zeydiyyə alimlərindən olan Əhməd ibn İsa ibn Zeydin vəfatı.
 • H.q 491: Beytül-Müqəddəsin səlibçilər tərəfindən tutulması.
 • H.q 1392: Əllamə Təbatəbai tərəfindən Əl-Mizan təfsirinin yazılıb bitməsi.

Bu gün üçün Ramazan ayının bütün günlərinin ümumi əməlləri ilə yanaşı, bəzi xüsusi dua və əməlləri də nəql edilmişdir.

  Ramazan ayının iyirmi üçüncü gününün xüsusi əməlləri və duaları
İyirmi üçüncü gecənin əməlləri
 • Bu duanı oxumaq:

Ya Rəbbə leylətil-qədr və cailəha xeyrən...

Günün namazı
 • Səkkiz rükət namaz qılınmalıdır.(iki rəkət-iki rəkət) Hər rükətdə Həmd surəsindən sonra hər hansı bir surə oxuna bilər.
Günün duası

اَللّهُمَّ اغْسِلْنِی فِیهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَ طَهِّرْنِی فِیهِ مِنَ الْعُیوبِ وَ امْتَحِنْ قَلْبِی فِیهِ بِتَقْوَی الْقُلُوبِ یا مُقِیلَ عَثَرَاتِ الْمُذْنِبِینَ.

Duanın oxunuşu:

Əllahumməğsilni fihi minəz zunub, və təhhirni fihi minəl uyub, vəmtəhin qəlbi fihi bitəq-vəl qulub, ya muqilə əsəratil muznibin

Duanın tərcüməsi:
İlahi, bu gün mənim günahlarımı yu, çirkin və eyibli işlərdən təmizlə, qəlbimə qəlblərə aid olan təqva ilə qurtuluş ver! Ey günahkarların tövbəsini qəbul edən!

Seyid İbn Tavusun “İqbalul-Əmal” kitabında bu gün üçün daha çox dua nəql edilmişdir.2

  Qədr gecələrinin əməlləri
Müştərək əməllər
 • Qüsl.
 • İki rükət namaz qılınmalıdır. Hər rükətdə Həmd surəsindən sonra yeddi dəfə Tövhid surəsi (Qul Huvəllah) oxunmalıdır. Namaz bitdikdən sonra yetmiş dəfə "Əstəğfirullahə və ətubu ileyh" zikri deyilməlidir.
 • Bu gecələrdə oyaq qalıb, ibadət etmək (əhya saxlamaq)
 • Yüz rükət namaz (iki rükət-iki rükət).
 • Allahummə inni əsəytu ləkə əbdən... duasını oxumaq.
 • Cövşən-kəbir duasını oxumaq.
 • İmam Hüseynin (ə) ziyarəti.
 • Quranı başa qoyub Allahı on dörd məsumu and vermək.
19-cu gecənin əməlləri
 • Yüz dəfə "Əstəğfirullahə rəbbi və ətubu ileyh" zikrini demək.
 • Yüz dəfə Allahumməl-ən qətələtə Əmiril-Muminin demək.
 • Allahumməc-əl fima təqzi və tuqəddiru minəl-əmril-məhtum... duasını oxumaq.
21-ci gecənin əməlləri
 • Ramazan ayının son on gününə aid duaları oxumaq.
 • Ya Mulicəl-ləyli vən-nəhar... duasını oxumaq.
23-cü gecənin əməlləri
 • Ramazan ayının son on gününə aid duaları oxumaq.
 • Rum, Duxan və Ənkəbut surələrini oxumaq.
 • Qədr surəsini min dəfə oxumaq.
 • Cövşən-kəbir, İftitah və Məkarimul-əxlaq dualarını oxumaq.
 • Gecənin əvvəlində və sonunda qüsl almaq.
 • Allahumməm-dud li fi umuri və əvsi li fi rizqi... duasını oxumaq.
 • Allahumməc-əl fima təqzi və tuqəddiru minəl-əmril-məhtum... duasını oxumaq.
 • Ya batina fi zuhurihi və ya Zahira fi butunihi... duasını oxumaq.
 • İmam Zamanın (ə.f) salamatlığı üçün dua oxumaq.
  Ramazan ayının axır on gününün duaları və əməlləri

Hər gecə

oxunan dualar

 • Bu duanı oxumaq:

Əuzu bihəlali vəchikəl-kərim ən yənqəziyə ənni şəhru Rəməzanə əv yətluəl-fəcru min ləyləti həzihi və ləkə qibəli zənbun əv təbətun tuəddibuni əleyh.

 • Bu duanı oxumaq:

Allahummə innəkə qultə fi kitabikəl-munzəl şəhru Rəməzanəl-ləzi unzilə fihil-Quran hudən lin-nas...

Hər namazdan

sonra oxunan dualar

Allahummə əddi ənna həqqə ma məza min şəhri Rəməzanə vəğfir ləna təqsirəna fihi və təsəlləmhu minna məqbula və la tuaxizna bi israfina əla ənfusina vəc-əlna minəl-mərhuminə və la təcəlna minəl-məhrumin.

 1. Əşəri Qumi, Əl-Məqalat vəl-firəq, h.ş 1360, s.100
 2. http://lib.eshia.ir/71423/1/374

Məqalənin hazırlanmasında wikishia.net saytının materiallarından istifadə edilmişdir
Hazırladı: Rəsul Mahmudzadə

Tags: DUA, TARİX

Çap

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. ƏsSəlamu ələykə ya Rəsuləllah - ƏsSəlamu ələykə ya Vəliyyəllah!